Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią

Data publikacji 20.12.2022

 Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze powiatu nakielskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Starosta Nakielski przy pomocy Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią działającego w jego imieniu albo Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

     2.  komendant komisariatu Policji.


Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Obszarem działania Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest obszar powiatu nakielskiego. Na obszarze działania Komendy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Nakle nad Notecią:


1.    Komisariat Policji w Szubinie
2.    Komisariat Policji w Kcyni
3.    Komisariat Policji w Mroczy

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią”. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego na obszarze działania. Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Podział zadań pomiędzy Komendantem, a jego Zastępcą określa Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
 

 


 

 

 

Powrót na górę strony