Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Data publikacji strony internetowej:2008-10-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-01-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Kant – specjalista Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Nakle nad Notecią, adres poczty elektronicznej: piotr.kant@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 752 92 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się na ulicy Pocztowej 11 w Nakle nad Notecią. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

W budynku A znajduje się punkt przyjęć interesantów, gdzie funkcjonariusz udzieli stosownych informacji .

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z przed punktu przyjęć interesantów i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach funkcjonariuszy lub pracowników Policji.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się urządzenie terminal Cisco DX80 z zainstalowaną aplikacją połączeń audio-wideo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Jedna policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią posiada przeszkolenie z jezyka migowego na poziomie średniozaawansowanym. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 

KOMISARIAT POLICJI W SZUBINIE

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Komisariat Policji w Szubinie.

Komisariat Policji w Szubinie znajduje się przy ul. Sportowej 9.

Siedziba oznaczona jest od strony wejścia logotypem policji umieszczonym na budynku. Kolejne oznaczenie w formie tablicy informacyjnej znajduje się na froncie budynku.

Do wejścia głównego prowadzi podjazd ułatwiający dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia służbowe Komisariatu Policji w Szubinie znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku.

Do środka budynku prowadzą drzwi wejściowe. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia przeznaczona dla interesantów. W poczekalni, po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się stanowisko kierowania jednostki, które obsługiwane jest całodobowo przez dyżurnego Komisariatu Policji w Szubinie. Na poczekalni  znajduje się również pokój przyjęć interesantów oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym. Drzwi prowadzące z poczekalni do dalszych pomieszczeń komisariatu  otworzyć można za pomocą karty dostępowej.

Dostęp do pomieszczeń służbowych usytuowanych na piętrze budynku możliwy jest jedynie z wykorzystaniem schodów. Brak windy, bądź podjazdu umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim na piętro budynku.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia służbowe, w których możliwa jest obsługa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedna policjantka z Komisariatu Policji w Szubinie posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie podstawowym.

KOMISARIAT POLICJI W KCYNI

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Komisariat Policji w Kcyni.

Komisariat Policji w Kcyni znajduje się przy ul. Zielonej 5.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. Najbliższa jednostka otwarta całodobowo to Komisariat Policji w Szubinie, który znajduje się w Szubinie przy ul. Sportowej 9.

Siedziba Komisariatu Policji w Kcyni oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną oraz godłem państwowym. Oznaczenia te znajdują się  na froncie budynku. Przy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz schody. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz windy.  Wszystkie pomieszczenia Komisariatu Policji w Kcyni znajdują się na parterze budynku.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi  do komisariatu znajduje się poczekalnia dla interesantów. W pomieszczeniu tym znajduje się okienko interesantów, które obsługiwane jest przez pracownika zespołu wspomagającego w godzinach pracy jednostki.  W poczekalni jest możliwość, by obsłużyć interesantów.

Brak na terenie komisariatu toalety dla petentów, brak toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Za poczekalnią znajduje się korytarz prowadzący do poszczególnych pomieszczeń służbowych. Korytarz ten oddzielony jest od poczekalni kratą otwieraną za pomocą elektromagnesu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z poczekalni petenci odbierani są przez funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedna policjantka z Komisariatu Policji w Kcyni posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie podstawowym.

KOMISARIAT POLICJI W MROCZY

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Komisariat Policji w Mroczy.

Komisariat Policji w Mroczy znajduje się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. Najbliższa jednostka otwarta całodobowo to Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11 Nakło nad Notecią.

Siedziba komisariatu oznaczona jest od strony wejścia logotypem wolnostojącym z napisem policja. Na froncie budynku znajduje się kolejne oznaczenie w formie tablicy informacyjnej.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz schody, a przy schodach znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.

Pomieszczenia służbowe Komisariatu Policji w Mroczy znajdują się na parterze oraz na piętrze budynku.

Za drzwiami wejściowymi  do komisariatu znajduje się poczekalnia dla interesantów. W pomieszczeniu tym znajduje się okienko interesantów, które obsługiwane jest przez pracownika zespołu wspomagającego w godzinach pracy jednostki. W poczekalni można obsłużyć interesanta.

W poczekalni znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W poczekalni znajdują się także drzwi prowadzące do pomieszczeń służbowych komisariatu. Drzwi te otwierane są za pomocą kodu lub karty zbliżeniowej. Petenci nie poruszają się samodzielnie po terenie komisariatu. Z miejsca, w którym znajduje się poczekalnia są odbierani przez funkcjonariuszy Policji.

Dostęp do pomieszczeń służbowych usytuowanych na piętrze budynku możliwy jest jedynie z wykorzystaniem schodów. Brak windy, bądź podjazdu umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim na piętro budynku.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji w Mroczy nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, gdzie jedna policjantka posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie średniozaawansowanym.

POSTERUNEK POLICJI W SADKACH

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Posterunek Policji w Sadkach.

Posterunek Policji w Sadkach znajduje się przy ul. Mickiewicza 5.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. Najbliższa jednostka otwarta całodobowo to Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11 Nakło nad Notecią.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną.

Przed budynkiem znajduje się plac umożliwiający zaparkowanie dwóch pojazdów. Nie ma tam wytyczonych miejsc parkingowych. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody nie posiadają podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenie służbowe Posterunku Policji w Sadkach znajdują się na parterze budynku.

Do środka budynku prowadzą drzwi wejściowe, za którymi znajduje się hol, po jego lewej stronie, patrząc od wejścia znajduje się okienko dla interesantów.

Na końcu holu znajdują się drzwi prowadzące do dalszej części posterunku, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe. Drzwi są otwierane za pomocą kodu oraz karty dostępowej. Na skrzydle drzwi znajduje się przycisk dzwonka dla petentów, służący do informowania policjantów o przybyciu interesanta.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta dla petentów. Nie jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Sadkach nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, gdzie jedna policjantka posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie średniozaawansowanym.

Przewodniczącą zespołu koordynatorów ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią jest Pani Emilia Chudela.

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
ul. Ulica Pocztowa 11 Nakło nad Notecią
tel. 47 75 29 217
email: emilia.chudela@bg.policja.gov.pl.

 

Powrót na górę strony